тел.: 0608/ 4 79 88
гр. Попово, ул. "Иван Братанов" 2г

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ  

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА 

 „ВАЗАРО КОМЕРС” ООД 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията  между „ВАЗАРО КОМЕРС” ООД  с ЕИК 125541623, от една страна, наричано по-долу накратко „Доставчик” и лицата, наричани по-долу накратко „Клиенти”, ползващи сайта и електронния магазин на 

 „ВАЗАРО КОМЕРС” ООД , находящи се на интернет адрес https://www.hranitelnistoki.bg, от друга страна. 

2. При използване на сайта https://www.hranitelnistoki.bg, лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на сайта стоки законодателство на Република България и Европейския съюз. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет  адрес https://www.hranitelnistoki.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия. 

II. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

„ВАЗАРО КОМЕРС”ООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия, за да отразява всякакви промени на начина, по който сайта функционира, включително при установяване на непълноти и противоречие с повелителните законови разпоредби. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на адреса на сайта изменената версия на Документа,както и ще Ви уведомяваме за всяко изменение в Общите условия в седемдневен срок от настъпването на това обстотятелство на посочените от Вас електронни пощи.  

III.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ 

 
„ВАЗАРОКОМЕРС“ООД /VAZARO KOMERS LTD е търговско дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под ЕИК 125541623 със седалище и адрес на управление: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1784, район Младост, ж.к.кв.ПОЛИГОНА, к-с Дъга, бл. 55, вх. Б, ет. 4, ап. 11 и идентификационен номер по ДДС-BG 125541623. 

Адрес на упражняване на дейността: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, област Търговище, община Попово, гр.Попово, п.к. 7800, ул. „Иван Братанов” № 2 Г; 

Данни за контакт и кореспонденция:   

Телефон за връзка с търговски отдел : 060847988;  

Адрес на електронна поща: vazaro_komers@abv.bg;  

IV.РЕГИСТРАЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

 Сайтът https://www.hranitelnistoki.bg има за цел да информира потребителя и няма за цел да създава регистрации или потребителски профили.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента, договорен и писмено в търговския обект. 

2. Настоящите Условия са достъпни и могат да бъдат прочетени по всяко време в секцията „Общи Условия за ползване” на сайта. 

 
VI.ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ 

1. Цените на стоките в сайта са в български лева и в евро и са с включен Данък добавена стойност /ДДС/.                                                .  
2. Към всяка Стока от Сайта е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Клиентите при покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.                                              
3. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на Стоките и Клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Клиентите ще бъдат уведомени, в случай на извършено запитване. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 

VII.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ 

1. Цените на Стоките, обявени в сайта, са крайни и включват ДДС. 

2. Фактуриране и плащане се извършва САМО в търговския обект.

VIII.ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ 

  1. Доставки на стоки се извършва само с партньори, които предварително са сключили договор в търговския обект.
  • Доставката и превоза на закупените стоки  от търговския обект се извършва с превоз на Клиента или с превоз на доставчика.  

3. Отговорността за цялостната или частична повреда на стоката до момента на предаването и превоза е изцяло на доставчика. 

IX.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ 

1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи: 

– при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 

– при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; 

– при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 

X. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

 
1. Цялото съдържание на сайта, включително логото, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание, са изключителна собственост на Доставчика. 

 
2. Нищо в сключения между Доставчика и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение Клиентът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на сайта или описанията на продуктите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика. 

 
3. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящатият раздел от общите условия.                   

4. Клиентът има право да използва съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Доставчика за това и само за частта от съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Доставчика и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост. 

ХII. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ 

 
1. Клиентът, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения, каквито например са рекламни и други съобщения, представящи пряко или косвено стоките. 

2. Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения,като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Доставчика или като се свърже се него. 

ХIII. ОТГОВОРНОСТИ 

1.Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност.     

2. Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.  

3. Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния и свободния от грешки достъп до Сайта, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.   
  
4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.    

XIV. ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

1. Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите изпращат съобщения през формата за контакт. Информацията, чрез която Клиент на сайта може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, наименование на търговско дружество, ЕИК номер на дружество, идентификационен номер по ДДС ,адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при запитване си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, формуляри и други. 

2. Доставчикът отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод запитване. 

3. В контактната форма, попълвана от Клиента, Доставчикът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 

4. Доставчикът събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки на Клиента, за предлагане на оферирани от други лица стоки, за промоции, запитвания и други. 

5.  С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените адрес или e-mail за контакти (vazaro_komers@abv.bg). 

6. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на посочените адрес или e-mail за контакти (vazaro_komers@abv.bg). 

7. Събирането и обработката на лични данни, целите, основанията за обработката, сроковете за съхранение /изтриване, правата на субектите на лични данни и цялостната политика за защитата им, може да бъде прегледана в секция „Поверителност”  на сайта. Документът съставлява неразделна част от настоящите Общи условия за ползване. 

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

1. Настоящите общи условия и договора между Доставчика и Клиента в  сайта се прекратяват в следните случаи: 

1.1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 

1.2.  по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 

1.3. при обективна невъзможност породена от непреодолима причина на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 

XVI. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 

XVII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

Всички спорове между страните се решават  извънсъдебно и в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани пред компетентният български съд. Наред с това, Директива 2013/11/ЕС дава възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедурата „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да бъде използван уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show   за извънсъдебно уреждане на спора.