тел.: 0608/ 4 79 88
гр. Попово, ул. "Иван Братанов" 2 Г

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Във връзка с използването на този сайт се събират и обработват лични данни и друга информация на посетителите и протребителите му.  

В изпълнение на задълженията на оператора на сайта като администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД) или (GDPR), Ви представяме следната информация във връзка с обработването на лични данни и произтичащите от това права за Вас като субекти на лични данни. 

Администратор на лични данни 

Администратор на лични данни по смисъла на Общият регламент относно защитата на личните данни  е „ВАЗАРО КОМЕРС“ ООД /VAZARO KOMERS LTD, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията под ЕИК 125541623 със седалище и адрес на управление: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1784, район Младост, ж.к.кв.ПОЛИГОНА, к-с Дъга, бл. 55, вх. Б, ет. 4, ап. 11 с идентификационен номер по ДДС-BG 125541623. 

Адрес на упражняване на дейността: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, област Търговище, община Попово, гр.Попово, п.к. 7800, ул. „Иван Братанов” № 2 Г; 

Данни за контакт и кореспонденция:   

Телефон за връзка с търговски отдел : 060847988;  

Адрес на електронна поща: vazaro_komers@abv.bg;  

Категории  лични данни които събираме и  обработваме  

По смисъла на Регламента, лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това лице.  

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната: 

  • Когато се изпраща запитване, задължителните полета, които се попълват са име и e-mail;  
  • Когато правите запитване, Вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес, наименование на търговско дружество, ЕИК номер на дружество, идентификационен номер по ДДС, седалище и адрес на управление, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция, адрес за доставка, данни за фактуриране, статистика за Вашите покупки и други; 
  • Техническа информация, включваща данни, свързани с употребата на нашия уеб сайт и онлайн услуги, данните за вход, продължителност на посещението на страниците на нашия уеб сайт, прегледи на страници и навигационни пътища, други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уеб сайт;  

Администраторът не събира и не обработва конфиденциалнни дании. Конфиденциални са данните свързани с Вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за Вашето здраве, генетични и биометрични данни. Не събираме информация за наказателни присъди и престъпления. Администраторът не обработва и събира лични данни на лица под 18 години. При установяване събирането на лични данни на непълнолетни лица, тези данни ще бъдат изтривани незабавно. 

Бисквитки 

В уеб сайта може да се съхранява и събира информация посредством бисквитки (cookies). Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Използват се за да поддържат сайта лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото Ви посещение в нашия сайт. 

Сайтът ни използва  сесийни бисквитки.  

Сесийните бисквитки са временни файлове, които остават в терминал до завършването на потребителската сесия или затваряне на приложението. 

 Възможно е сайтът да използва и постоянни бисквитки. Постоянните бисквитки остават на терминала на потребителя за срока, определен от параметрите на бисквитката или докато не се изтрият ръчно от потребителя. 

В зависимост от браузъра, който използвате за достъп до интернет, може да позволите или забраните използването на „бисквитки” през настройките му.  В случай на деактивиране на  „бисквитките”  е възможно някой раздели в сайта да бъдат ограничени и де не работят правилно. 

Цели и основания  на обработването 

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни за следните цели:  

-За изпълнение на услугите предлагани в сайтa свързани с поръчаните и закупени от Вас стоки;  

-За маркетингови комуникации; 

Основанието за обработване на личните Ви данни с цел маркетингови комуникации e: Ваше съгласие или наши легитимни интереси (например – за да разширим нашия бизнес). 

Съгласно законовите разпоредби за защита на личните данни и електронните съобщения може да Ви изпращаме маркетингови съобщения, ако: 

–  отправяне запитване към нас относно наши стоки или услуги; или – сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения, като и в двата случая не сте изрично отказали да получавате такива съобщения.  

Съгласно законовите разпоредби, ако сте юридическо лице, може да Ви изпращаме маркетингови имейли и без Вашето съгласие. В този случай също може да се откажете от получаване на маркетингови имейли от нас по всяко време. 

Преди да споделим личните Ви данни с трети страни за техни маркетингови цели, ще поискаме изричното Ви съгласие. 

Може да изискате от нас да спрем изпращането на маркетингови съобщения до Вас по всяко време, като се свържете с нас. 

Срокове да съхранение/изтриване 

Данните се съхраняват до изпълнение на целите, за които са събрани или до оттегляне на даденото от Вас съгласие за обработването.  

Споделяне/изпращане на лични данни 

В зависимост от случая, администраторът може да предаде или да даде достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели: 

 –  Професионални консултанти;

–  Правителствени органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка.

Достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни ще се  осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията. 

Сигурност на личните данни 

Администраторът се ангажира да гарантира сигурността на личните данни като прилага подходящи технически и организационни мерки, за да предотврати случайното изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до лични данни без разрешение. 

Данните се съхраняват в сървъри като се използват алгоритми за криптиране и съхранение на резервни копия. 

 Въпреки мерките, които Администраторът прилага за защита на личните данни, като цяло предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, тъй като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Администраторът не поема отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под негов контрол.  

Като администратор на лични данни се задължаваме да уведоми надзорния орган по защита на личните данни при всяко установено нарушаване на сигурността на личните данни. 

Връзки на трети страни 

Този уеб сайт може да включва връзки към други сайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки сайт, който посещавате. 

Права на субектите на лични данни 

Във връзка с описаното по-горе обработване на лични данни, всеки регистриран потребител, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си , предвидени в Общия регламент за защита на личните данни, като  има следните права: 

  • право на информация и достъп до данните, обработвани от Администратора; 
  • право на ограничаване на обработването на данните му; 
  • право на корекция, или изтриване на част или на всички лични данни; 
  • право във всеки едни момент, в който сметне за необходимо да направи възражение срещу обработването и употребата на личните му данни, вкл. и за използване на данните за маркетингови цели, проучвания и др.; 
  • право на преносимост на данните му, т.е пълното право във всеки един момент лицето да използва личните си данни за собствени цели, както и да ги споделя с други администратори на лични данни; 
  • право да не бъдат обект на решение, което произлиза от автоматизирано обработване на лични данни или профилиране. Това право може да бъде упражнено ако решението поражда правни последици за Вас или Ви засяга по подобен начин и в значителна степен;  

Ако счетете, че са нарушени правата Ви като субекти на лични данни,  може да упражните и правото си на подаване на Жалба до компетентния надзорен орган койте е Комисията за защита на личните данни :  

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2            

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495 

тел. 02/91-53-555   

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

В случай на упражняване на някое от горепосочените права, можете да се свържете с нас по всяко време на имейл vazaro_komers@abv.bg.  

Срокът за отговор на всички валидни искания ще бъде в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или е отправено повече от едно искане. В такива случай срокът на отговор ще бъде в рамките на максимум два месеца.  

Без да се засяга правото Ви да се свържете с надзорния орган,  ще Ви  бъдем благодарни, ако при възражение или оплакване, първо се свържете с нас, за да намерим начин за разрешаване на проблема. 

Данните за контакт и кореспонденция с „ ВАЗАРО КОМЕРС“ ООД са: 

Адрес: гр.Попово, п.к. 7800, ул. „Иван Братанов” № 2 Г, обл. Търговище  

Телефон за връзка: 060847988;  

Адрес на електронна поща: vazaro_komers@abv.bg;